CRS

9 grudnia 2014r. opublikowana została Dyrektywa 2014/107/UE, w celu zapobieżenia  nieskoordynowanemu zawieraniu umów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Na podstawie Dyrektywy UE polski prawodawca przygotował projekt ustawy, który zakłada stosowanie przepisów od dnia 01 maja 2017r.

Projekt ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami obejmuje implementację wytycznych znajdujących się w dyrektywie 2014/107/UE, jak również wprowadzenie regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji o rachunkach raportowanych z innymi niż unijne państwami.

Przepisy mają na celu zobowiązanie polskich instytucji finansowych do przekazywania informacji o rachunkach, których posiadaczami są podatnicy z krajów raportowanych, co z kolei ma zapobiegać unikaniu przez nich opodatkowania i utrudnić budowanie struktur podatkowych ułatwiających takie działanie.

Ustawa określa podstawowe obowiązki polskich instytucji finansowych, związane z identyfikowaniem rezydentów podatkowych innych państw, a także obowiązek sporządzania i przekazywania informacji w tym zakresie do administracji podatkowej państw raportowanych (za pośrednictwem polskich organów podatkowych).

ProService Finteco od samego początku kształtowania się przepisów dotyczących regulacji CRS w Polsce, uczestniczył w pracach przygotowawczych nad wdrożeniem przepisów dla rynku funduszy inwestycyjnych, biorąc aktywny udział w spotkaniach grup roboczych Związku Banków Polskich oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w celu kształtowania  praktyki rynkowej w zakresie wdrożenia nowych przepisów.

PS Finteco przygotował się do świadczenia kompleksowej usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania wytycznych wynikających z przepisów CRS, która obejmuje:

  • Systemy sprzedażowe umożliwiające zebranie oświadczeń i kompletnej informacji o kliencie,
  • Pliki wymiany danych,
  • Procesy operacyjne,
  • Nowoczesną aplikację umożliwiającą ustalenie statusu rezydencji podatkowych uczestników funduszy, wykonywanie badań i inne czynności wynikające z przepisów, oraz spełniającą wymogi wskazanego w przepisach rejestru czynności.