Inwestycje

ProService Finteco posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu usług finansowych gwarantujących Klientom obsługę świadczoną na najwyższym poziomie. Oferta PS Finteco jest zaprojektowana w przejrzysty sposób, oparty na modułach operacyjnych, z których Klienci mogą swobodnie wybierać usługi, którymi są zainteresowani. Szeroki zakres usług jest wynikiem naszej dogłębnej znajomości rynku i analizy potrzeb, w celu spełnienia oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

ProService Finteco od prawie 20 lat oferuje kompleksowe usługi agenta transferowego dla Otwartych Funduszy Inwestycyjnych w zakresie:

 • Prowadzenia Rejestru Uczestników,
 • Ewidencjonowania czynności w Rejestrze Uczestników (dokonywanie wpisów):
  • realizacja zleceń finansowych i niefinansowych od Uczestników funduszy
  • naliczanie opłat manipulacyjnych
  • naliczanie świadczeń zwrotnych (kick-backów)
  • obliczanie kwoty podatku od zysku z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • aktualizowanie na bieżąco wartości środków zgromadzonych na Rejestrach Uczestników,
 • Prowadzenia ewidencji danych sieci dystrybucji,
 • Wysyłania potwierdzeń transakcji do Uczestników,
 • Udzielania za pośrednictwem telefonu informacji na temat uczestnictwa w Funduszu Inwestorom, Uczestnikom, dystrybutorom i dealerom,
 • Wyjaśniania zleceń lub dyspozycji wadliwych lub innych rozbieżności dotyczących zleceń finansowych i niefinansowych składanych przez Uczestników,
 • Kontrolowania i ewidencjonowania danych zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm.),
 • Wyjaśniania pisemnych pytań lub reklamacji Uczestników, dystrybutorów i dealerów, dotyczących uczestnictwa w Funduszu.

 

ProService Finteco oferuje swoją pomoc w administracyjnej obsłudze Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. W ramach kluczowych departamentów PS Finteco może wspierać fundusz w poniższych usługach:

 • Rejestracja i przydział certyfikatów w tym naliczanie opłat, rozliczenia pieniężne oraz raportowanie,
 • Wykup certyfikatów,
 • Redukcja certyfikatów,
 • Obsługa emisji ze znaną i bez znanej ceny certyfikatu,
 • Rozliczanie podatków,
 • Wysyłka świadectw udziałowych,
 • Obsługa naliczenia i wypłaty dywidendy,
 • Raportowanie do GIIF,
 • Obsługa sieci dystrybucji (rejestracja, naliczanie i wypłata wynagrodzeń).

 

ProService Finteco jako lider nowatorskich rozwiązań dla branży funduszy inwestycyjnych i wiodący agent transferowy aktywnie przygotowuje się do czekających rynek zmian związanych z planowanym przyjęciem regulacji implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE, w skrócie AIFMD, dotyczącą zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wiosną 2014 r. opublikowany został projekt założeń legislacyjnych, a w styczniu 2015 r. przedłożono projekt samej ustawy. Projekt wprowadza liczne zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w zakresie innych ustaw. Należy liczyć się z możliwością uchwalenia regulacji w niedługim czasie, jeśli kalendarz polityczny nie zakłóci znacząco trybu prac.

AIFMD jest odpowiedzią na kryzys z ostatnich lat wywołany przez instytucje finansowe. Celem regulacji jest ograniczenie ryzyk w obrębie systemu finansowego UE związanego z faktem, że zarządzający funduszami alternatywnymi obracają znacznymi aktywami i dokonują licznych transakcji o istotnej wartości. Sformalizowanie prowadzonej działalności i nałożenie szeregu dodatkowych wymogów na te instytucje ma w zamyśle unijnego prawodawcy pozwolić na większą kontrolę nad ich działalnością i umożliwić skuteczne zarządzanie ewentualnymi zagrożeniami stabilności rynku.

Polski ustawodawca zamierza zrealizować te cele poprzez zdefiniowanie na nowo podmiotów działających na rynku funduszy i objęcie swoim nadzorem nowych graczy, tzw. alternatywnych spółek inwestycyjnych. Zmieni się także sama systematyka funkcjonujących funduszy, albowiem dotychczasowy podział na FIO, SFIO i FIZ zostanie zastąpiony przez podział na FIO i AFI. W ramach AFI, czyli alternatywnych funduszy inwestycyjnych, wyróżniać się będzie SFIO, FIZ oraz właśnie ASI – alternatywne spółki inwestycyjne.

Z myślą o powyższych podmiotach, ProService Finteco już teraz prowadzi konsultacje dotyczące możliwego wsparcia w zakresie prowadzonej przez nie działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, PS Finteco przygotowuje rozwiązania w zakresie odpowiednich do potrzeb AFI narzędzi informatycznych, świadczenia na ich rzecz usług księgowych, sprawozdawczych, wyceny, oraz pozostałych usług wsparcia

Potwierdzeniem naszego doświadczenia i profesjonalizmu oraz przykładem ustanawiania wysokich standardów jest zastrzeżony format plików wymiany danych szeroko stosowany na rynku funduszy inwestycyjnych.

ProService Finteco stworzył i rozwija schemat plików do wymiany danych z szeroko pojętą siecią dystrybucji. Wystandaryzowane schematy ułatwiają przesyłanie zleceń i oświadczeń woli Klientów z wewnętrznego systemu operacyjnego Dystrybutora do PS Finteco (plik DDAT) niwelując tym samym przesyłanie papierowych dokumentów oraz przyspieszając czas realizacji zleceń i oświadczeń. ProService Finteco po zakończeniu przetworzenia zleceń i oświadczeń odsyła do Dystrybutora plik wynikowy (plik SWAT) umożliwiając dystrybutorowi zwrotne zaczytanie wyników, co znacząco przyspiesza prezentację danych o zrealizowanych zleceniach i oświadczeniach w systemach Dystrybutora klasy B2B i B2C.

Plik DDAT ze względu na długoletnią obecność ProService Finteco na polskim rynku jest dostępny w dwóch wariantach:

 • „płaski plik” – format danych tekstowy zawierający dane, które mogły być pooddzielane separatorami np. imię, nazwisko, PESEL,
 • schemat XML – format xml, który zastąpuje „płaski plik”. W tym właśnie formacie obsługiwane są najnowsze wymagania prawne jak np. Fatca (v 9 pliku). Obecnie format danych xml jest przez PS Finteco rozwijany i wdrażany.

ProService Finteco może poszczycić się faktem, iż 99% sieci dystrybucji posiadających wewnętrzną aplikację używa naszych formatów DDAT i SWAT do przesyłanie informacji nie tylko do PS Finteco, ale także innych podmiotów działających na rynku.

Proces wymiany danych wspiera wewnętrzne narzędzie „SYNAPSA” oparte na wyspecjalizowanym i bezpiecznym systemie klasy MFT umożliwiającym wymianę plików przy użyciu wielu protokołów i zabezpieczeń. SYNAPSA umożliwia automatyzację wielu zadań wykonywanych zazwyczaj przez osobne programy.

Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy, oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. W ramach księgowości funduszy PS Finteco zajmuje się również wyliczaniem stosownych wskaźników, w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

ProService Finteco prowadzi obsługę zróżnicowanych typów funduszy i co za tym idzie instrumentów finansowych, w które inwestują fundusze. Wynika to z najszerszej na polskim rynku oferty funduszy, którą posiadają klienci PS Finteco, w skład której wchodzą fundusze: z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Zakres czynności jaki wykonujemy w związku z ujęciem w księgach zdarzeń gospodarczych oraz wyceną aktywów netto funduszu to:

 • Ustalenie struktury portfela inwestycyjnego oraz jego wartości,
 • Ustalenie obrotów oraz sald na pieniężnych rachunkach bankowych,
 • Ustalenie wartości należności i zobowiązań funduszu,
 • Ustalanie rezerwy na przewidywane koszty obciążające aktywa funduszu,
 • Ustalenie wartości kapitału powierzonego oraz liczby jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, będących w posiadaniu uczestników funduszu,
 • Ustalenie wartości aktywów funduszu,
 • Ustalenie wartości aktywów netto funduszu,
 • Ustalenie ceny jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego,
 • Uzgodnienie wyceny z depozytariuszem,
 • Upublicznianie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny zgodnie z listą mailingową, przekazaną przez Towarzystwo,
 • Inne uzgodnienia pomiędzy stronami.

ProService Finteco Sp. z o.o. pośredniczy, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)[DFII/I/4031/100/20/16/17/U/AS] z dn. 29 maja 2017 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. W ramach ProService Finteco wyodrębniony jest Punkt Obsługi Klienta, który prowadzi obsługę klientów poprzez telefon, internet, faks oraz bezpośrednio.

W ramach dystrybucji funduszy za pomocą internetu, PS Finteco korzysta z własnego rozwiązania Platformy Transakcyjnej STI, która jest modułem transakcyjno-informacyjnym dla inwestorów [obecnie z modułu korzysta kilkanaście Towarzystw m.in.: Union Investment TFI SA, Rockbridge TFI SA, Skarbiec TFI  SA, AVIVA Investors Poland TFI SA, Altus TFI SA]. Aplikacja jest przygotowywana w indywidualnej szacie graficznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu każda instancja jest unikalna. Platforma ta posiada funkcjonalną obsługę wszystkich typów zleceń oraz dyspozycji, łącznie z testem MIFID. Dla usługi tej zaprojektowaliśmy także unikalny proces [zaakceptowany przez KNF], dla którego zawarcie umowy, otwarcie rejestru i złożenie nabycia odbywają się w kilka minut bez konieczności kontaktu osobistego czy przesyłania dokumentów. Rozwiązanie to jest również dostępne jako mobilna (natywna) platforma transakcyjna (STI mobilne), które ma na celu ułatwić obsługę dla dotychczasowych, jak i nowych użytkowników. Aplikacja ta jest dostosowana do potrzeb urządzeń mobilnych zarówno w sferze prezentacyjnej, funkcjonalnej jak i transakcyjnej.

ProService Finteco proponuje nie tylko sprawne procesy operacyjne, lecz także aktywnie wspiera działania post-sprzedażowe firm. Rozumiemy, że dobre relacje z Uczestnikami oraz dostęp do pełnej i szybkiej informacji o produktach są istotne dla naszych Klientów. Proponujemy profesjonalne rozwiązania ukierunkowane na komunikację z Uczestnikami i wspierające budowanie z nimi dobrych relacji.

 • Call Centre – Udostępniamy naszym klientom profesjonalną usługę Call Centre, która może być skierowana zarówno do Uczestników, jak i dystrybutorów. Zakres funkcjonowania dedykowanej linii telefonicznej dostosowujemy do oczekiwań klientów. Operatorzy Call Centre przechodzą systematyczne szkolenia, organizowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, mające na celu zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.
 • Wysyłka korespondencji – Posiadamy wysokiej klasy sprzęt do automatycznej wysyłki korespondencji. W ramach usługi Uczestnikom przesyłane są potwierdzenia zrealizowanych transakcji, inne periodyczne zestawienia czy materiały promocyjne funduszy. Systemy ProService Finteco wspierające tę usługę, umożliwiają personalizację wysyłanych dokumentów zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 • Interaktywne usługi informacyjne – Oferujemy mechanizmy pozwalające na bezpośrednie uzyskiwanie przez inwestorów informacji na temat stanu ich inwestycji, rozliczonych transakcji, wyceny funduszy itp. Te mechanizmy pozwalają na 24-godzinny dostęp do informacji za pomocą telefonu [IVR] lub strony internetowej, a także mogą zostać użyte jako aplikacje do składania zleceń i innych oświadczeń.
 • Obsługa reklamacji i zapytań – W ramach naszych usług oferujemy profesjonalną obsługę reklamacji i zapytań składanych przez inwestorów i Uczestników funduszy. Proces rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na przesłane kwestie do wyjaśnienia jest prowadzony zgodnie z procedurami ustalonymi z naszymi klientami, w celu zapewnienia usługi na najwyższym oczekiwanym poziomie.