Nowoczesne oprogramowanie

ProService Finteco wykorzystując wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym  oferuje  nowoczesne i elastyczne rozwiązania IT, budowane zarówno w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Klienta jak i standardowe – typu plug and play. Posiadamy doświadczony zespół analityków i programistów pracujących w technologiach Java, PHP oraz .NET, mobile.

Do wytwarzania oprogramowania korzystamy głównie z metodyk klasycznych (Prince, PMI) wplatając, zależnie od projektu, elementy metodyk zwinnych (Agile, Scrum). Implementacja systemów jest prowadzona przy wykorzystaniu wiodących narzędzi wspierających development i testy (m.in. continous integration, code review, testy automatyczne). Naszym istotnym atutem jest znajomość produktów branży finansowej także przez zespół programistów i testerów. W ramach wymiany doświadczeń i skalowania naszych możliwości do zapotrzebowania rynku współpracujemy także z wiodącymi na polskim rynku wytwórcami oprogramowania (m.in. Exorigo, Primaris, eo Networks).

Posiadamy wysoce skalowalny system core’owy służący do obsługi produktów finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte, produkty ubezpieczeniowe oraz wyspecjalizowane aplikacje frontowe wspierające proces sprzedaży.

Bezpieczeństwo i stabilność rozwiązań jest dla nas i naszych Klientów kluczowym elementem rozwoju usług, dlatego też proces rozwoju oprogramowania wykonywany jest zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami Compliance IT.

ProService Finteco od 20 lat dostarcza sieci dystrybucji aplikacje typu B2B, które wspomagają sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych. Aplikacje z grupy Goniec bazują na sprawdzonych rozwiązaniach zastosowanych rozwijanych od początku kształtowania się w Polsce rynku funduszy inwestycyjnych.
Goniec on-line to aplikacja webowa działająca także na urządzeniach mobilnych, służąca do przyjmowania zleceń i dyspozycji Uczestników funduszy inwestycyjnych. Proces sprzedaży jednostek uczestnictwa przy użyciu aplikacji nie trwa dłużej niż 2 minuty. Aplikacja jest używana w ponad 1900 placówkach na terenie całego kraju.

Cechy wyróżniające aplikację na rynku to:
• Architektura oparta o pryncypia SOA, fizyczna separacja interfejsu użytkownika od logiki biznesowej
• Interfejs użytkownika stworzony w oparciu o model MVC
• Scentralizowana baza danych umożliwiająca szybki, kontrolowany oraz bezpieczny dostęp do danych
• Możliwość stworzenia w tym samym środowisku interfejsu B2B i B2C umożliwiając kontakt mobilny pomiędzy sprzedawcą a Klientem, jak też zdalną obsługę posprzedażową.

Dotychczasowa hurtownia danych oparta o technologię Oracle Discoverer została zastąpiona nowoczesną platformą raportową, która jest rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym o system Microsoft Reporting Services. Obie hurtownie zostały zaprojektowane i zaimplementowane przez ProService Finteco. Rozwiązanie bazuje na danych z głównego systemu transakcyjnego PS Finteco i składa się z 4 modułów:
1. Platforma Raportowa
2. Platforma Raportowa +
3. Moduł FATCA
4. Moduł AML
ProCompliance umożliwia zaczytanie danych z różnych zbiorów danych w tym z baz danych nie obsługiwanych przez PS Finteco. Nowoczesna hurtownia danych jest narzędziem służącym do przeglądania i generowania raportów oraz narzędziem wspierający proces AML i FATCA.

Aplikacja E-Impuls jest autorskim rozwiązaniem ProService Finteco służącym do obsługi Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Oszczędnościowych po stronie Zakładów Pracy.
E-Impuls jest aplikacją webową, która umożliwia złożenie deklaracji i oświadczeń drogą elektroniczną bezpośrednio przez pracownika. Proces komunikacji i obsługi pracowników ulega tym samym znaczącemu ułatwieniu i przyspieszeniu co przekłada się na zadowolenie działów HR przy obsłudze programów.

Bazując na szerokim doświadczeniu w budowaniu aplikacji wspierających sprzedaż produktów inwestycyjnych, ProService Finteco przygotował wysoce parametryzowalny internetowy serwis transakcyjny typu B2C z możliwością dostosowania wyglądu i zawartości merytorycznej do zapotrzebowania Klienta.
Platforma transakcyjna umożliwia Uczestnikom 24h dostęp do swoich środków oraz możliwość złożenia zleceń i dyspozycji dotyczących funduszy inwestycyjnych. PS Finteco wyznacza nowe standardy w obszarze obsługi Uczestników przez internet, udostępniając usługę płatności mobilnych oraz dając możliwość zakupu jednostek bez konieczności wizyty w stacjonarnym oddziale.
Jako pierwsi przygotowaliśmy dla naszych Klientów mobilną wersję systemu transakcyjnego.
Platformę B2C w indywidualnej kolorystyce i układzie graficznym wdrożyło 22 naszych Klientów, a 4 z nich są wysoce spersonalizowane – część napisana jest w technice RWD.

ProService Finteco oferuje kompleksową usługę obsługi dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora, zgodnie z europejską Dyrektywą 2009/65/WE i zapisami Rozporządzenia Komisji UE nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2012.
Dokument Kluczowych Informacji dla Inwestora (KII) jest dokumentem, który zastąpił skrót prospektu informacyjnego i w założeniu ma przekazywać inwestorowi informacje o funduszu, niezbędne do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej, w szczególności na temat stopnia ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestycja w dany fundusz, wysokości pobieranych opłat, strategii inwestycyjnej. Konieczność przygotowania KII spoczywa na funduszu, a jeżeli w funduszu zostały wydzielone subfundusze, KII należy przygotować dla każdego z nich z osobna, z uwzględnieniem poszczególnych klas jednostek.
Nasza usługa obejmuje wyliczanie stosownych wskaźników, monitorowanie i aktualizowanie dokumentu KII, przygotowywanie gotowego do wysyłki dokumentu KII oraz dystrybucję tegoż dokumentu. Cały proces przygotowania i dystrybucji KII jest wykonywany w oparciu o autorską aplikację KIIDService.

System AVS z modułem eFR stanowi kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia księgowości, wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych dla: TFI, PTE, TU, Depozytariuszy oraz spółek Asset Management.

System AVS zbudowany jest na platformie Microsoft Dynamics AX dając jego użytkownikom korzyści nowoczesnego i wydajnego środowiska pracy. Dzięki obszernej parametryzacji obsługuje wszystkie dozwolone instrumenty finansowe, klasy aktywów i pasywów. System pozwala na użycie i swobodną parametryzację wielu planów kont oraz schematów księgowań; kontroluje limity ustawowe, statutowe oraz wewnętrzne. Rozwiązanie zapewnia pełną zgodność z przepisami prawa, wymogami KNF i zaleceniami audytorów.

Rozumiejąc jak cenny jest czas Klientów, ProService Finteco opracowało wydajne procedury migracji wspomagające proces wdrożenia; AVS jest prosty do nauki i elastycznie dostosowuje się do wymagań organizacji. Rozwiązanie ProService Finteco obsługuje na rynku polskim kilkaset funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz portfele na rzecz spółek Asset Management.

AVS to rozwiązanie potwierdzone licznymi referencjami, któremu zaufało wielu uczestników rynku finansowego. System otrzymał tytuł „Hit Roku dla Instytucji Finansowych” w kategorii Rozwiązanie w konkursie technologicznym Gazety Bankowej.

CasePro to platforma klasy BPCM (Business Process Content Management) wspierająca kompleksową obsługę procesów biznesowych i zarządzanie informacją, dostarczając właściwe dane we właściwym czasie upoważnionym osobom. CasePro znajduje zastosowanie przede wszystkim w czterech obszarach wsparcia biznesu:

 1. Obsługa procesów (workflow, BPM Business Process Management)  CasePro umożliwia skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi (np. obsługa wniosków kredytowych, monitorowanie kredytów, monitorowanie klientów / leasingobiorców, zarządzanie kontaktami, zarządzanie pośrednikami), obiegiem dokumentów (np. zamówień, faktur, ankiet, reklamacji, wniosków urlopowych, itp.) i obsługą różnych typów spraw i wniosków (np. polecenie zapłaty, zatrudnienie pracownika, nadanie mu uprawnień, przekazanie alertu o nadzwyczajnej sytuacji, przeprowadzenie akcji marketingowej itp.).
 2. Algorytmy i strategie biznesowe  intuicyjne narzędzia CasePro do graficznego modelowania procesów i algorytmów pozwalają analitykom opracowywać  modele i strategie oraz udostępniać wiedzę ekspercką i algorytmy decyzyjne szerszemu gronu użytkowników systemu. Algorytmy decyzyjne i modele mogą dotyczyć różnych obszarów i branż, np. w zakresie monitorowania produkcji, oceny wiarygodności klientów czy analizy ryzyka: obliczania zdolności kredytowej czy oceny punktowej (scoring / rating), monitoringu, windykacji, sprzedaży.
 3. Integracja systemów (middleware)  CasePro integruje i orkiestruje systemy klienta, transferuje pomiędzy nimi komunikaty, przekształca i dostosowuje ich formaty integrując heterogeniczne środowisko klienta w jeden spójny system informatyczny. Obsługa bramek GSM, integracja z bankami, automatyczne wystawienie poleceń zapłaty i technologia REST API dają szerokie możliwości zastosowań.
 4. Interfejs użytkownika (front-end)  CasePro oferuje konfigurowalny portal, który pozwala prezentować w spójny sposób informacje rozproszone w różnych systemach klienta. Portal jest dostępny jako responsywna aplikacja przeglądarkowa i można z niego korzystać na dowolnych urządzeniach mobilnych, bez konieczności instalowania i utrzymywania aplikacji we wszystkich lokalizacjach klienta używających aplikacji.

Przykłady zastosowania CasePro:

 • Sprzedaż kredytów – workflow kredytowy
 • Generowanie dokumentów, administracja kredytami
 • Ocena ryzyka kredytowego – rating / scoring, strategie decyzyjne
 • Front-end – responsywny interfejs użytkownika, interfejs mobilny
 • Folder klienta – widok 360°, integracja danych o kliencie, analiza wskaźnikowa
 • Monitorowanie klientów, kredytobiorców, leasingobiorców, spłat kredytów, kowenantów
 • Komunikacja z bazami danych BIK, DZ, BR, KRD, BIG i systemami zewnętrznymi
 • Analiza i ocena informacji pozyskanych z systemów zewnętrznych
 • Middleware – integracja systemów, komunikacja pomiędzy systemami
 • Obsługa kredytów preferencyjnych
 • Obsługa i centralizacja procesów wewnętrznych – zatwierdzanie faktur, zakupów zintegrowanych z Microsoft Dynamics AX lub innym systemem ERP
 • Portal pracowniczy, samoobsługa pracowników
 • Ocena ryzyka transakcji rating klientów, strategie decyzyjne
 • Monitorowanie produkcji – strategie decyzyjne, reakcja na stany alarmowe
 • Portal zgłoszeniowy