Produkty

ProService Finteco jako podmiot oferujący profesjonalne usługi Agenta Transferowego produkt IKE oferuje od momentu jego wejścia w życie, czyli od 2004 roku. Do obsługi produktu dostosowany jest zarówno główny operacyjny system PS Finteco jak i system wspierający sprzedaż – Goniec; oraz internetowy system transakcyjny dla Klientów. Oferujemy elastyczne rozwiązania dostosowane do wymagań naszych Klientów, umożliwiając im w ten sposób tworzenie i sprzedaż zindywidualizowanych produktów IKE.

System komputerowy Goniec umożliwia dokonywanie kontroli określonego w rozporządzaniu limitu rocznego wpłat na IKE, kontroli kwoty wpłat na koniec okresu oszczędzania w IKE, wraz z kontrolą regularności wpłat w poszczególnych latach trwania Umowy IKE.

Poza wpłatami i wpłatami transferowymi system umożliwia obsługę transakcji dopuszczonych ustawą, w tym oświadczenia wypłaty, oświadczenia wypłaty transferowej, oświadczenie zwrotu/zwrotu częściowego, rotnego (kick-back).

ProService Finteco wdrożył rozwiązania systemowe i organizacyjne pozwalające na obsługę Planów Systematycznego Oszczędzania, w tym także Pracowniczych Planów Systematycznego Oszczędzania.

Sposób działania danego Planu Systematycznego Oszczędzania ustalany jest z Towarzystwem z wykorzystaniem propozycji Umów, Regulaminu PSO. Wszelkie ustalenia co do sposobu obsługi spisywane są w formie karty parametryzacji produktu. Karta parametryzacji produktu zawiera zestaw parametrów kontrolujących sposób obsługi PSO.

ProService Finteco posiada bogate doświadczenie w obsłudze produktów emerytalnych umożliwiających otwieranie umów IKE, IKZE i PSO w ramach jednego programu.

W ramach programu PE, Oszczędzający wskazuje składowe PE, przy czym zobowiązany jest do wskazania przy zawieraniu Umowy co najmniej dwóch składowych PE. Elementem obowiązkowym jest produkt PSO. Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany do wskazania jednego z elementów tj. IKE lub IKZE.

W ramach Umowy PE Uczestnik może wskazać różne typy alokacji z dokładnością do 1%:

 • Alokację według wieku uczestnika,
 • Alokację indywidualną,
 • Alokację stałą.

ProService Finteco obecnie prowadzi obsługę dla ponad 180 Pracowniczych Programów Emerytalnych gwarantując szeroką gama parametrów oraz funkcjonalności także w zakresie polityki prowizyjnej (wielopoziomowość opłat i zniżek z prowizji) pozwalającej na obsługę skomplikowanych i niepowtarzalnych produktów przygotowanych wg potrzeb Towarzystwa oraz Pracodawców.

Funkcjonalność umożliwia prowadzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych, poprzez gromadzenie środków Uczestnika przeznaczonych do wypłaty, na rejestrach:

–          podstawowych,
–          dodatkowych.

Do głównych korzyści prowadzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych, należy między innymi zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych dla dochodów uzyskanych w ramach programu oraz brak obciążenia podatkiem dochodowym przyszłych wypłat w okresie emerytalnym.

Kluczowymi funkcjonalnościami PPE są:

 • Kontrola minimalnych wpłat do PPE,
 • Kontrola dopuszczalnej liczby zmian alokacji wpłaty i inwestycji,
 • Kontrola harmonogramu alokacji inwestycji w czasie trwania programu,
 • Kontrola tabeli opłat dla wpłat, odkupień (wypłata transferowa) i konwersji (zmiana alokacji) w ramach PPE,
 • Kontrola minimalnych wpłat do PPE na poziomie rejestru podstawowego i dodatkowego,
 • Kontrola dopuszczalnej liczby zmian alokacji wpłaty (zmiana udziału procentowego) oraz zmian alokacji inwestycji,
 • Kontrola harmonogramu alokacji inwestycji w czasie trwania programu – istnieje możliwość wybrania alokacji standardowej oraz alokacji według wieku,
 • Kontrola tabeli opłat dla wpłat, odkupień (wypłata transferowa) i konwersji (zmiana alokacji) w ramach PPE.

Rozwój funkcjonalności dedykowany dla zamkniętych funduszy inwestycyjnych pozwoli na wdrożenie rozwiązania zapewniającego inwestorom indywidualnym na korzystanie z produktu, realizującego cykliczną wypłatę zysków. System ProService Finteco obecnie umożliwia obsługę produktów z funkcjonalnością cyklicznej wypłaty dywidendy w sposób automatyczny. Sposób realizacji wypłaty uwzględnia poniższe czynności:

 • Przelew dywidendy na rachunek umorzeń,
 • Generacja raportów z wartościami dywidend dla Uczestników,
 • Podział kwoty dywidendy,
 • Generacja zbiorczego zestawienia przelewów,
 • Pobór podatku,
 • Wypłata dywidendy na rachunek Uczestnika.