Dystrybutor

Dystrybucja jednostek uczestnictwa

Informujemy, że w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo w związku z potencjalnym zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19, Punkt Obsługi Klienta ProService Finteco przy ulicy Konstruktorskiej 12A będzie zamknięty do dnia 10 kwietnia 2020.

 

ProService Finteco Sp. z o.o. pośredniczy na mocy decyzji KNF (DFII/I/4031/100/20/16/17/U/AS) z dnia 29 maja 2017 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. W ramach ProService Finteco Sp. z o.o. wyodrębniony jest Wydział Dystrybucji Jednostek Uczestnictwa, który prowadzi obsługę klientów poprzez Internet, telefon, system IVR, faks oraz bezpośrednio.

 

Lista obsługiwanych funduszy przez ProService Finteco Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa

 

Akty prawne, poniżej adres łącza internetowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_prawne_sektor_kapitalowy

Poniżej przedstawiamy łącze elektroniczne do platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów pragnących pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w związku z internetowym zawarciem umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego dostarczanego przez ProService Finteco Sp. z o.o.:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

O ile wiążące Państwa z ProService Finteco Sp. z o.o. umowy przewidują możliwość pozasądowego rozwiązania ewentualnych sporów przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, podajemy adres łącza internetowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne

 


Przetwarzanie danych osobowych

Informacje  na temat przetwarzania danych osobowych Klienta (“Informator PDO”) na podst. art.13 Regulacji o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych reprezentanta Klienta (“Informator PDO”) na podst. art.14 Regulacji o ochronie danych osobowych (RODO)

 

W ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, Uczestnik może kontaktować się z ProService Finteco Sp. z o.o. w następujący sposób:

     1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI:

     2. za pośrednictwem Systemu Transakcyjno – Informacyjnego (STI), odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI:

     3. bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Konstruktorska 12A, budynek B, wejście C, IV piętro, 02-673 Warszawa, w godzinach określonych dla każdego TFI  oddzielnie:

Usługi świadczone przez ProService Finteco Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:

 1. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników przez media elektroniczne (telefon, faks, system IVR) oraz w formie korespondencyjnej;
 2. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników, w trakcie wizyt osobistych w Punkcie Obsługi Klientów (POK) prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o.;
 3. Kontrola przyjętych zleceń i dyspozycji za pomocą platformy internetowej;
 4. Raportowanie przyjętych zleceń i dyspozycji do agenta transferowego;
 5. Udzielenie informacji Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon, lub bezpośrednio podczas wizyty w POK prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o.;

Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników ProService Finteco Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez Telefon, Telefaks lub Bezpośrednio:

 1. ProService Finteco Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej klientów. Pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. nie może przyjmować środków pieniężnych.
 2. ProService Finteco Sp. z o.o. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego.
 3. Pracownicy ProService Finteco Sp. z o.o. (POK) przyjmując zlecenie od uczestnika/ów nie mogą sugerować w jakikolwiek sposób uczestnikowi dokonania wyboru danego Towarzystwa / Funduszu, którego jednostki uczestnictwa są dystrybuowane przez ProService Finteco Sp. z o.o.. Uczestnik podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz złożeniu danego zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa. Pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. ma obowiązek na żądanie uczestnika poinformować go o zasadach inwestowania w poszczególnych funduszach, ryzyku inwestycyjnym oraz kosztach, upewnić się, iż wiedza posiadana przez uczestnika na temat zasad inwestowania w poszczególnych funduszach pozwala na świadome złożenie zlecenia/dyspozycji.

Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez:

 1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem ProService Finteco Sp. z o.o.. Pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. udzieli klientowi wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach, pobieranych opłat, warunków korzystania ze zwolnienia i obniżenia opłat manipulacyjnych, zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw (w zakresie wskazanym przez Fundusze/Subfundusze w materiałach reklamowych i informacyjnych otrzymanych od TFI).
 2. Strony internetowe poszczególnych TFI:

Na stronach tych dostępne są również prospekty funduszy inwestycyjnych i funduszy zagranicznych wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów:

 1. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Konstruktorska 12A, budynek B, wejście C, IV piętro, 02-673 Warszawa.

Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników:

Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej jakości świadczonych usług przez ProService Finteco Sp. z o.o., jak również sposobu, prawidłowości realizacji zleceń i dyspozycji w podziale na poszczególne Towarzystwa, za pośrednictwem:

 1. Telefonu:
 • Generali Investments TFI SA: (22) 58 81 884,
 • MetLife TFI SA: (22) 58 81 854,
 • Aviva Investors Poland TFI SA: (22) 58 81 881,
 • Noble Funds TFI SA: (22) 58 81 863,
 • Quercus TFI SA: (22) 33 89 115,
 • Skarbiec TFI SA: (22) 58 81 886,
 • Fundusze Inventum: (22) 32 04 785,
 • Rockbridge TFI SA: (022) 33 89 102,
 • BPS TFI SA: (22) 58 81 892,
 • Ipopema TFI SA: (22) 33 89 107,
 • ALTUS TFI SA: (22) 32 04 719,
 • BNP Paribas TFI SA ( BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty): (22)  32 04 790.
 • Copernicus Capital TFI SA: (22) 32 04 798 lub 801 809 975,
 • Opera TFI SA (NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty): (22) 35 54 681,
 • Opera TFI SA (DB Funds FIO): (22) 35 54 679.
 1. Internetu (STI) na stronach poszczególnych Towarzystw.
 2. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService Finteco Sp. z o.o.
 3. Korespondencyjnie na adres:

           ProService Finteco Sp. z o.o.

           ul. Konstruktorska 12A

            02-673 Warszawa

Reklamacja powinna określać:

 1. dane reklamowanego zlecenia lub dyspozycji ( typ, data złożenia, Fundusz/Subfundusz, wartość zlecenia);
 2. dane Uczestnika (właściciela rejestru);
 3. dane osoby składającej reklamację;
 4. przedmiot reklamacji.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji/ skargi jest uzależniony od Towarzystw, których to reklamacja dotyczy i jest określona w procedurach danego Towarzystwa.
 • W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji jest przesyłana na adres Uczestnika.
 • Odpowiedzi na reklamacje / skargi udzielane są przez ProService Finteco Sp. z o.o. pisemnie, chyba że skarżący wskazał inną formę przekazania odpowiedzi.
 • Reklamacje przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej agenta transferowego, która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi procedurami.
 • ProService Finteco Sp. z o.o.jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarządzanie konfliktem interesów

ProService Finteco Sp. z o.o. opracowało regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce. Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów.

Konflikt Interesów – okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem ProService Finteco Sp. z o.o., Osoby Powiązanej, w tym między personelem kierowniczym, pracownikami i agentami lub jakąkolwiek osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązaną stosunkiem kontroli, a jego Klientami lub między Klientami, a obowiązkiem działania przez ProService Finteco Sp. z o.o. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta, jak również okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami klientów ProService Finteco Sp. z o.o., w tym również konflikty interesów spowodowane otrzymywaniem zachęt od stron trzecich lub wynagrodzeniem.

Osoba Powiązana – osoba wchodząca w skład statutowych organów ProService Finteco Sp. z o.o., osoba pozostająca z ProService Finteco Sp. z o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co ProService Finteco Sp. z o.o.

W celu wprowadzenia rozwiązania, mającego na celu identyfikację rzeczywistych Konfliktów Interesów, zarządzanie nimi i ich kontrolę, ProService Finteco Sp. z o.o. zidentyfikował potencjalne Konflikty Interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością ProService Finteco Sp. z o.o.

Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista niekompletna):

 • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować klienta w stosunku do innego klienta;
 • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową, inną niż standardowe opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta;
 • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. może uzyskać korzyść, albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta;
 • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta i może ona być rozbieżna z interesem klienta;
 • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. prowadzi taką sama działalność jak działalność prowadzona przez klienta lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. prowadzi taka samą działalność jak ProService Finteco Sp. z o.o.;
 • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego klienta;
 • ProService Finteco Sp. z o.o. lub pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów

ProService Finteco Sp. z o.o. kontroluje podejmowanie innej działalności zarobkowej / społecznej przez pracownika ProService Finteco Sp. z o.o. oraz przyjmowanie prezentów / świadczeń w postaci materialnej lub niematerialnej, a także inwestycje własne pracowników.

ProService Finteco Sp. z o.o. rozdzielił funkcję jednostki prowadzącej działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa od jednostek odpowiedzialnych za czynności agenta transferowego.

ProService Finteco Sp. z o.o. zapewnił, ze klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz o złożeniu danego zlecenia/dyspozycji.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych

Każdy pracownik ProService Finteco Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, nieujawniania i niewykorzystywania informacji uzyskanych w ramach pracy do innych celów niż należyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich Informacji Poufnych pozyskanych w trakcie świadczenia pracy w ProService Finteco Sp. z o.o.

Obowiązek wymieniony powyżej wiąże bezterminowo pracowników również po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem ProService Finteco Sp. z o.o. a ProService Finteco Sp. z o.o.

ProService Finteco Sp. z o.o. wdrożyło rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu do informacji tylko do osób do tego uprawnionych.

Koszty i Prowizje

ProService Finteco Sp. z o.o. jest podmiotem działającym na podstawie art. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i nie pobiera opłat za świadczone usługi dystrybucyjne od Uczestników funduszy inwestycyjnych.

ProService Finteco Sp. z o.o., zgodnie z art. 32a ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,   może otrzymywać od towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, następujące rodzaje świadczeń:

1) świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyjmowane lub przekazywane osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz klienta, w szczególności:

a) opłaty na rzecz organu nadzoru,

b) podatki, należności publicznoprawne oraz inne opłaty, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;

2) inne świadczenia pieniężne lub świadczenia niepieniężne, jeżeli:

a)  są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu  alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, na rzecz klienta, i których wysokość jest ustalana w oparciu o ponoszone przez ProService Finteco sp. z o.o koszty. Zasadność wypłaty takich świadczeń jest weryfikowana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi  funduszami inwestycyjnymi, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu, w postaci  materiałów szkoleniowych, reklamowych (typu kalendarze, notesy, długopisy) i informacyjnych lub szkoleń pracowników ProService Finteco Sp. z o.o. – co umożliwia pozyskanie aktualnej wiedzy na temat jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa będących przedmiotem usługi oraz zasad obsługi klienta, dzięki czemu klient ma zapewnioną obsługę według aktualnych  standardów rynkowych.

Jedyne opłaty, jakie pobierane są przez fundusze od Uczestników w związku ze składanymi zleceniami  dostępne są w tabelach opłat poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na stronach internetowych:

 1. www.generali-investments.pl
 2. www.metlife.pl
 3. www.aviva.pl
 4. www.noblefunds.pl
 5. www.quercustfi.pl
 6. www.skarbiec.pl
 7. www.rockbridge.pl
 8. www.superfund.pl
 9. www.tfi.bnpparibas.pl
 10. www.bpstfi.pl
 11. www.ipopematfi.pl
 12. www.millenniumtfi.pl
 13. www.altustfi.pl
 14. www.open-tfi.pl
 15. Fundusze Inventum
 16. www.fio.copernicus.pl
 17. www.assetmanagement.hsbc.com/pl
 18. www.ifmglobalfunds.com
 19. www.novofundusze.pl
 20. www.opera.pl

Powyższe informacje znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.