ISO/IEC 27001

iec

ProService Finteco Sp. z o.o. wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), co zostało potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Centrum Certyfikacji Jakości, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat potwierdza wypełnianie przez PS Finteco wymagań normy ISO/IEC 27001 w zakresie: usług agenta transferowego świadczonych na rzecz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Pracowniczych Funduszy Emerytalnych, Towarzystw Ubezpieczeniowych na Życie, Otwartych Funduszy Emerytalnych, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych oraz zagranicznych podmiotów zarządzających aktywami.

ISO/IEC 27001stanowi zestaw wytycznych dla wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Poszczególne rozdziały normy poświęcone są takim zagadnieniom, jak polityka bezpieczeństwa, klasyfikacja aktywów organizacji i bezpieczeństwa osobowego, czy też sposoby kontroli dostępu, rozwoju i utrzymania systemu.

Korzyści wynikające z zastosowania metodyki zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnej z normą ISO 27001, to:

  • wysokie bezpieczeństwo wszystkich informacji korporacyjnych oraz informacji powierzonych przez Klientów, weryfikowane cyklicznie przez niezależnych ekspertów, a co za tym idzie, zwiększenie wartości firmy,
  • zintegrowane podejście do bezpieczeństwa i rozwiązań techniczno-organizacyjnych,
  • jasne określenie uprawnień i odpowiedzialności pracowników,
  • realizacja celów firmy poprzez eliminowanie zagrożeń.

W ramach utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ProService Finteco Sp. z o.o. dąży do jego ciągłego doskonalenia m.in. poprzez identyfikację innych standardów oraz dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ich adaptacji w organizacji. Obecnie zostały zakończone prace związane z zapewnieniem zgodności z Wytycznymi IT opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ProService Finteco Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności rozwija również kulturę bezpieczeństwa poprzez szkolenia i działania uświadamiające dla pracowników, a także otwartość współpracy przy przeglądach i audytach inicjowanym ze strony Klientów. Mają one na celu niezależne potwierdzenie skuteczności stosowanych zabezpieczeń bezpieczeństwa informacji w organizacji.

We wrześniu 2018 roku ProService Finteco Sp. z o.o. recertyfikował wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami kolejnej edycji normy  – ISO/IEC 27001:2017.