Ogłoszenie o połączeniu spółek ProService Finteco z IFAS

Ogłoszenie o połączeniu spółek ProService Finteco z IFAS

Zarząd ProService Finteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, NIP 7010533747, REGON 363436437, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 28 maja 2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek  ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z IFAS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz z  IFAS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.