Rozwiązania IT w sektorze bankowości

Rozwiązania IT w sektorze bankowości

Wieloletnie doświadczenie na polu współpracy z firmami sektora bankowego umożliwiło nam opracowanie dedykowanych aplikacji biznesowych, które wspierają operacyjnie naszych klientów.

Ich zastosowanie pozwala klientom i partnerom biznesowym naszej firmy osiągnąć daleko idące przyspieszenie, automatyzację i znaczącą poprawę wydajności prowadzonych operacji. Nasze narzędzia informatyczne gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz zgodność z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

CasePro Kredyty

System CasePro Kredyty to rozwiązanie do automatyzacji procesów kredytowych w Banku. Rozwiązanie obejmuje spójny model procesów udzielania kredytów, w którym uwzględniono wieloszczeblową, złożona strukturę uprawnień obsługi wniosków kredytowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, reguły monitorowania kredytobiorców oraz komunikację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, tj.: systemem centralnym, z Biurem Informacji Kredytowej (BIK), Krajowym Rejestrem Długów (KRD), bazami Związku Banków Polskich: Bankowy Rejestr (BR), Dokumenty Zastrzeżone (DZ), hurtownią danych.

Rozwiązanie jest przygotowane w oparciu o nowoczesną platformą aplikacyjną łączącą funkcjonalność rozwiązań workflow klasy BPM (Business Process Management) oraz rozwiązań klasy ECM (Enterprise Content Management). Platforma umożliwia szybkie tworzenie i zmiany  oprogramowania biznesowego w oparciu o gotowe i sprawdzone komponenty. Graficzny Modeler pozwala na pełne zdefiniowanie funkcjonalności aplikacji bez konieczności programowania.  Moduł Modeler daje możliwość prostego i samodzielnego dostosowania zautomatyzowanego już procesu do bieżących potrzeb biznesowych, definiowanie nowych procesów, bieżącą aktualizację procesu bez przerywania eksploatacji systemu oraz monitorowanie przebiegu spraw. Ważnym aspektem jest możliwość wykorzystania Modelera przez osoby z wiedzą analityczną po stronie biznesu, bez konieczności angażowania działów IT.

Przykłady funkcjonalności dostępnych na platformie CasePro:

 • Sprzedaż kredytów – workflow kredytowy
 • Administracja kredytami, generowanie dokumentów
 • Ocena ryzyka kredytowego – rating / scoring, strategie decyzyjne
 • Front-end – responsywny interfejs użytkownika, interfejs mobilny
 • Folder klienta – widok 360°, integracja danych o kliencie, analiza wskaźnikowa
 • Monitorowanie klientów, kredytobiorców, leasingobiorców, spłat kredytów, kowenantów
 • Komunikacja z bazami danych BIK, DZ, BR, KRD, BIG i systemami zewnętrznymi
 • Zautomatyzowana analiza i ocena informacji pozyskanych z systemów zewnętrznych
 • Middleware – integracja systemów, komunikacja pomiędzy systemami
 • Obsługa kredytów preferencyjnych

Korzyści z zastosowania rozwiązania to:

 • Redukcja kosztów poprzez automatyzację pracy
 • Redukcja ryzyka dzięki ujednoliconym zasadom przetwarzania dokumentów i spraw
 • Sprawny obieg informacji wewnątrz firmy
 • Pełna kontrola i monitorowanie wszystkich kroków procesu
 • Bezpieczeństwo rozwiązania dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
 • Wygodny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW

Scoring/Rating – Silnik Decyzyjny

Silnik Decyzyjny to narzędzie do automatycznego podejmowania decyzji eksperckich na podstawie zdefiniowanych algorytmów. Rozwiązanie uzupełnia funkcjonalność workflow / procesów decyzyjnych i wspomaga analityków w analizę danych i podejmowaniu decyzji.

Rozwiązanie znajduje zastosowanie w wielu procesach, m.in.:

 • ocena ryzyka kredytowego
 • ocena wiarygodności klientów
 • oceny punktowa (scoring, rating, behavioral)
 • wyznaczenie zdolności kredytowej
 • analiza i ocena danych (transakcyjnych, pozyskanych z biur informacji gospodarczej)
 • wykrywanie oszustw i nadużyć
 • zapobieganie utracie klientów

Algorytmy decyzyjne parametryzowane w Silniku Decyzyjnym obejmują takie zastosowania jak:

 • rekomendacje decyzji
 • decyzje podejmowane automatycznie
 • sprzedaż produktów i usług
 • monitorowanie klientów, zobowiązań, linii produkcyjnych
 • windykacja należności
 • centralne miejsce podejmowania decyzji

Zalety rozwiązania:

 • znaczne przyspieszenie procesu analizy i rozpatrywania wniosków
 • większa spójność i powtarzalność decyzji
 • łatwiejsze zarządzanie i kontrola aplikacji kredytowych
 • ograniczenie nadużyć
 • uniezależnienie od błędów ludzkich

Zarządzanie dokumentami

Opracowane na platformie CasePro rozwiązanie do zarządzania dokumentami to zaawansowany system informatyczny administrujący obiegiem wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów biurowych. Oprogramowanie pozwala na znaczne usprawnienie obsługi pism, korespondencji, not służbowych, wniosków, faktur kosztowych, zamówień, itd. Umożliwia nadzorowanie spraw prowadzonych w firmie, tj. kontrolę terminowości i stopnia realizacji.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania:

 • Usprawnienie zarządzania dokumentami wchodzącymi, wychodzącymi oraz krążącymi wewnątrz firmy
 • Unifikacja generowanych dokumentów
 • Ujednolicenie procedur załatwiania spraw
 • Sterowanie przepływem pracy i informacji pomiędzy pracownikami
 • Uporządkowanie wiedzy o stanie toczących się procedur
 • Lepsza i szybsza obsługa klientów
 • Bezpieczeństwo danych i zgodność z obowiązującymi przepisami

Monitoring / Early Warning System

System Monitoringu Ekspozycji Kredytowych jest rozwiązaniem informatycznym służącym do organizacji i zautomatyzowanej obsługi procesów związanych z cyklicznymi działaniami mającymi na celu kontrolę kondycji finansowej klientów, kredytobiorców, czy leasingobiorców. Ponadto w ramach realizowanych działań mogą być także weryfikowane terminowość spłat kredytów, spełnienie kowenantów, a także automatyczne pozyskiwanie i analiza danych z zewnętrznych źródeł – np. biur informacji gospodarczej.

Przykładowym procesem Monitoringu w Bankowości jest wyznaczanie aktualnej grupy ryzyka dla monitorowanego klienta kredytowego przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów oceny Klienta i gromadzonej o nim wiedzy. Proces pozwala cyklicznie monitorować zarówno firmy z segmentu MŚP jak i duże przedsiębiorstwa.

Innym przykładem zastosowania Monitoringu jest System Wczesnego Ostrzegania dla Leasingu (EWS – Early Warning System) służący do bieżącego monitorowania kondycji finansowej leasingobiorców, klasyfikowania ich do odpowiednich grup ryzyka, a w przypadku pogorszenia sytuacji – jak najszybszego podejmowania działań profilaktycznych, naprawczych lub windykacyjnych.

Obsługa Kredytów Preferencyjnych

SI-OKP to system informatyczny dla Banków służący do obsługi kredytów preferencyjnych i kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), kredytów z dopłatami oraz gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz kredytów z dopłatami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, niezbędny w obowiązkowym i prawidłowym raportowaniu. Rozwiązanie wymiernie usprawnia proces przyznawania dotacji, pozyskiwanie przez Bank  dopłat z instytucji rządowych oraz obsługę sprawozdawczości.

Zastosowanie systemu pozwala na ograniczenie kosztów poprzez wyeliminowanie etapów pośrednich w przygotowywaniu informacji dla instytucji pomocowych. System zwiększenie poprawność przekazywanych danych i daje możliwość kompleksowego zarządzania informacjami o kredytach.

Obsługa komunikacji z BIK

System informatyczny SI-BIK automatyzuje komunikację instytucji finansowej z Biurem Informacji Kredytowej SA. Rozwiązanie zapewnia dwustronną wymianę informacji w zakresie zapytań i raportów kredytowych oraz w zakresie przygotowania, weryfikacji i dostarczania wsadów informacyjnych. Dzięki zastosowaniu systemu SI-BIK komunikacja przebiega sprawnie i zgodnie z najnowszymi regulacjami i wymaganiami. Wieloletnie wykorzystanie naszych rozwiązań przez wiele banków w Polsce jest gwarancją niezawodności systemu oraz wysokiej efektywności dla instytucji finansowych.

Automatyzacja testów

Naszym klientom rozwijającym i wdrażającym w swoich firmach zaawansowane, nowoczesne systemy informatyczne, jesteśmy w stanie zaproponować innowacyjne rozwiązanie pozwalające na automatyzację testów, które są niezbędnym etapem przed oddaniem każdej aplikacji do eksploatacji. Tradycyjne metody testowania angażują duże zasoby ludzkie, zajmują sporo czasu i są narażone na czynnik błędu, powodowany chociażby znużeniem operatorów. Oferowane przez nas rozwiązania znacznie przyspieszają proces testowania, zapewniając przy tym o wiele większą systematyczność i niezawodność.

Dysponujemy m.in. zaawansowaną infrastrukturą sprzętowo-programową, która umożliwia automatyczne testowanie aplikacji mobilnych poprzez ich fizyczną obsługę na realnych urządzeniach. Daje to o wiele większą jakość testowania i szansę wykrycia problemów, niż spotykane dotychczas uruchamianie aplikacji na emulatorach software’owych. Pozwala także na centralne zarządzanie procesem i przeprowadzanie go w trybie ciągłym (24/7), a także w trybie ad hoc, np. gdy potrzebne jest wprowadzanie poprawek typu hot fix.

Oferowana przez nas automatyzacja testów minimalizuje ryzyko, znacznie przyspiesza proces, obniża koszty oraz pozwala na elastyczne działanie, w dogodnej dla użytkownika formie.

 

Rozwiązanie makeitright – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://makeitright.pl/

Praktycznie zastosowanie sztucznej inteligencji

Platforma integracyjna systemów decyzyjnych z wykorzystaniem możliwości algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. System pozwala na scentralizowanie logiki decyzyjnej w organizacji. Przeniesienie logiki decyzyjnej do jednego miejsca, w którym można zarządzać procesami, umożliwia szybkie adaptowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Dzięki wzbogaceniu ścieżek o możliwości, jakie dają algorytmy sztucznej inteligencji oraz implementacji pętli zwrotnej uczenia można osiągnąć efekt samouczenia się systemu na nowych przypadkach i adaptacji do zmieniającego się otoczenia.

Zastosowania:

 • Automatyzacja i optymalizacja procesów
 • Cross Sell i Up Sell
 • Zarządzanie ryzykiem – przewidywanie decyzji klienta dotyczącej postępowania sądowego
 • Badanie wrażliwości – badanie wrażliwości cenowej klienta
 • Retencja klientów
 • Zwiększenie satysfakcji klientów
 • Segmentacja klientów
 • Wykrywanie anomalii – wykrywanie potencjalnych nadużyć
 • Rozpoznawanie OCR – rozpoznawanie danych z dokumentów na podstawie skanu

 

Rozwiązanie Aspartus – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://aspartus.pl/

RODO.pro

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakładające na instytucje nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Oferowane przez nas rozwiązanie informatyczne RODO.pro ma na celu umożliwienie instytucjom wypełnienie obowiązków wynikających z RODO. Rozwiązanie stanowi ewidencję zbiorów danych osobowych, czynności przetwarzania realizowanych  w danej organizacji oraz wspiera organizację w obsłudze wniosków dot. praw osób  i zarządzaniu procesami biznesowymi związanymi z RODO.

W aplikacji RODO.pro nasi Klienci mają do dyspozycji następujące moduły:

 • Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
 • Rejestr Czynności Przetwarzania
 • Rejestr Reguł Retencji danych osobowych
 • Rejestr Klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr Zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Rejestr Systemów Informatycznych
 • Rejestr Upoważnień
 • Obsługa incydentów naruszeń bezpieczeństwa
 • Obsługa oceny skutków dla ochrony danych osobowych DPIA i obsługa spraw z tym związanych
 • Obsługa „Privacy by design”, „Privacy by default”
 • Obsługa Wniosków dot. praw osób
 • Obsługa Retencji
 • Centralna Baza Osób, zawierająca kopię danych osobowych przechowywanych we wszystkich zbiorach danych lub integrację z centralną bazą osób instytucji (w zależności od polityki w danej organizacji)
 • Moduł integracji z systemami dziedzinowymi.

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.