Agent transferowy dla sektora Inwestycji

Agent transferowy dla sektora inwestycji

ProService Finteco dostarcza kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz m.in. Otwartych Funduszy Inwestycyjnych, Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Nasze usługi są zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i gwarantują najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.

Agent transferowy dla FIO

Od niemal ćwierć wieku świadczymy kompleksowe usługi agenta transferowego dla Otwartych Funduszy Inwestycyjnych, w zakresie:

 • prowadzenia rejestru uczestników,
 • prowadzenia ewidencji danych sieci dystrybucji,
 • wysyłania potwierdzeń transakcji do Uczestników,
 • udzielania za pośrednictwem telefonu informacji na temat uczestnictwa w Funduszu Inwestorom, Uczestnikom, dystrybutorom i dealerom,
 • wyjaśniania zleceń lub dyspozycji wadliwych lub innych rozbieżności dotyczących zleceń finansowych i niefinansowych składanych przez Uczestników,
 • kontrolowania i ewidencjonowania danych zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm.),
 • wyjaśniania pisemnych pytań lub reklamacji Uczestników, dystrybutorów i dealerów, dotyczących uczestnictwa w Funduszu

oraz wielu innych czynności koniecznych do prowadzenia działalności TFI. Naszą ideą jest dostarczanie kompleksowej usługi w zakresie AT.

Agent transferowy dla FIZ

ProService Finteco oferuje swoją pomoc w administracyjnej obsłudze Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w poniższym zakresie:

 • rejestracja i przydział certyfikatów w tym naliczanie opłat,
 • rozliczenia pieniężne oraz raportowanie,
 • wykup certyfikatów,
 • redukcja certyfikatów,
 • obsługa emisji ze znaną i bez znanej ceny certyfikatu,
 • rozliczanie podatków,
 • wysyłka świadectw udziałowych,
 • obsługa naliczenia i wypłaty dywidendy,
 • raportowanie do GIIF,
 • obsługa sieci dystrybucji (rejestracja, naliczanie i wypłata wynagrodzeń) wraz z aplikacją do dystrybucji certyfikatów i obsługi emisji.

Agent Transferowy dla AFI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, ProService Finteco oferuje rozwiązania w zakresie wsparcia obsługi Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (AFI) w zakresie:

 • dostarczenia i wdrożenia odpowiednich do potrzeb Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych narzędzi informatycznych,
 • świadczenia usług księgowych,
 • świadczenia usług sprawozdawczych,
 • świadczenia usług wyceny aktywów,
 • oraz świadczenia pozostałych usług wsparcia.

Dystrybucja

ProService Finteco, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)[DFII/I/4031/100/20/16/17/U/AS] z dn. 29 maja 2017 r. pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. W ramach naszej firmy funkcjonuje wyodrębniony Punkt Obsługi Klienta, prowadzący obsługę klientów bezpośrednio a także oraz za pośrednictwem telefonu, Internetu i faksu.

W ramach dystrybucji funduszy za pomocą Internetu, korzystamy z własnego rozwiązania – Platformy Transakcyjnej STI, która jest modułem transakcyjno-informacyjnym dla inwestorów. Obecnie z modułu tego korzysta kilkanaście towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Dla każdego z naszych Klientów aplikacja przygotowywana jest w indywidualnej szacie graficznej danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu każda implementacja jest unikatowa. Platforma umożliwia obsługę wszystkich typów zleceń i dyspozycji, łącznie z testem MIFID. W ramach usługi zaprojektowany został unikatowy proces (zaakceptowany przez KNF), dla którego zawarcie umowy, otwarcie rejestru i złożenie nabycia odbywają się w kilka minut, bez konieczności kontaktu osobistego czy przesyłania dokumentów. Rozwiązanie to jest również dostępne jako natywna mobilna platforma transakcyjna (STI mobilne), mająca na celu ułatwić korzystanie zarówno dotychczasowym, jak i nowym użytkownikom. Aplikacja jest dostosowana do potrzeb urządzeń mobilnych tak w sferze prezentacyjnej, funkcjonalnej, jak i transakcyjnej.

IKE/IKZE

ProService Finteco, jako podmiot oferujący profesjonalne usługi Agenta Transferowego, oferuje produkt obsługi Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) od momentu jego wejścia w życie, czyli od 2004 roku. Do obsługi produktu dostosowany jest zarówno główny operacyjny system ProService Finteco jak i system wspierający sprzedaż – Goniec OnLine light oraz internetowy system transakcyjny dla Klientów. Oferujemy elastyczne rozwiązania dostosowane do wymagań Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, umożliwiając Towarzystwom tworzenie i sprzedaż zindywidualizowanych produktów IKE dla swoich klientów.

PPE

Nasza firma prowadzi obecnie obsługę ponad 200 Pracowniczych Programów Emerytalnych, gwarantując szeroką gamę parametrów oraz funkcjonalności, także w zakresie polityki prowizyjnej (np. wielopoziomowość opłat i zniżek z prowizji), pozwalającej na obsługę skomplikowanych i niepowtarzalnych produktów przygotowanych według potrzeb Towarzystwa oraz Pracodawców.

Oferowana przez nas funkcjonalność umożliwia prowadzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych, poprzez gromadzenie środków Uczestnika przeznaczonych do wypłaty, na rejestrach podstawowych oraz dodatkowych.

Do głównych korzyści z prowadzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych, należy między innymi zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych dla dochodów uzyskanych w ramach programu oraz brak obciążenia podatkiem dochodowym przyszłych wypłat w okresie emerytalnym.

Call Center/Customer Service

Proponujemy nie tylko sprawne procesy operacyjne, lecz także aktywnie wspieramy działania post-sprzedażowe firm. Jesteśmy świadomi, że dobre relacje z Uczestnikami oraz dostęp do pełnej i szybkiej informacji o produktach są dla naszych Klientów rzeczą bardzo istotną. Oferujemy profesjonalne rozwiązania ukierunkowane na komunikację z Uczestnikami i wspierające budowanie z nimi dobrych relacji.

 • Call Centre – Udostępniamy naszym Klientom profesjonalną usługę Call Centre, która może być skierowana zarówno do Uczestników, jak i dystrybutorów. Zakres funkcjonowania dedykowanej linii telefonicznej dostosowujemy do oczekiwań Klientów. Operatorzy Call Centre przechodzą systematyczne szkolenia, organizowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, mające na celu zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.
 • Interaktywne usługi informacyjne – Oferujemy mechanizmy pozwalające na bezpośrednie uzyskiwanie przez inwestorów informacji na temat stanu ich inwestycji, rozliczonych transakcji, wyceny funduszy itp. Mechanizmy te pozwalają na 24-godzinny dostęp do informacji za pomocą telefonu [IVR] lub strony internetowej, mogą także zostać użyte jako aplikacje do składania zleceń i innych oświadczeń.

Mailing

W swojej pracy wykorzystujemy wysokiej klasy sprzęt do automatycznej wysyłki korespondencji. W ramach usługi Uczestnikom przesyłane są potwierdzenia zrealizowanych transakcji, inne periodyczne zestawienia oraz materiały promocyjne funduszy. Systemy ProService Finteco, wspierające tę usługę, umożliwiają personalizację wysyłanych dokumentów zgodnie z oczekiwaniami Klientów.

KIID/PRIIPS

Dokument KIID stanowi podstawowe źródło wiedzy na temat funduszy dla inwestorów. W zamierzeniu ma on zastąpić skrót prospektu informacyjnego. Z tego względu jego przygotowanie wymaga wielkiej staranności. Dokument podlega ciągłemu monitorowaniu, tak aby w momencie wskazanym w normach prawnych dokonać jego aktualizacji i publikacji. Bazując na naszej gruntownej znajomości rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, wieloletnim doświadczeniu w obszarach księgowości funduszu i przygotowania systemów oraz aplikacji przeznaczonych do obsługi procesów związanych z inwestowaniem, postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o usługę przygotowania i aktualizacji dokumentów KIID.

AML

Obowiązek raportowania do GIIF wymaga od objętych nim instytucji wielu dodatkowych czynności kontrolnych. W związku z tym ProService Finteco, na podstawie analizy rynku oraz potrzeb zgłaszanych przez Klientów, zbudował nowoczesne i wydajne narzędzie ułatwiające analizę AML/KYC.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji zapewniają codzienną analizę bieżącą, prowadzenie rejestru GIIF oraz monitorowanie ryzyka klientów, w tym śledzenie czarnych list i listy PEP. Wyróżnikiem aplikacji jest parametryzowalny moduł do analizy według logiki rozmytej (fuzzy logic).

Aplikacja umożliwia zaczytywanie komercyjnych czarnych list oraz tworzenie własnych, dowolne budowanie schematów do analizy bieżącej oraz wywołanie alertów w przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia. Nowością jest tzw. „poczekalnia”, ułatwiająca proces analizy podejrzanych transakcji i kierowanie do rejestru GIIF wyłącznie transakcji zweryfikowanych przez użytkownika.

FATCA

W dniu 1 grudnia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Ustawa ta ma na celu zobowiązanie polskich instytucji finansowych do przekazywania informacji o rachunkach, których posiadaczami są amerykańscy podatnicy, co z kolei ma zapobiegać unikaniu przez nich opodatkowania i utrudnić budowanie struktur podatkowych ułatwiających takie działanie.

Ustawa określa podstawowe obowiązki polskich instytucji finansowych, związane z identyfikowaniem amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, a także obowiązek sporządzania i przekazywania informacji w tym zakresie do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych).

Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA.

ProService Finteco od samego początku kształtowania się zapisów dotyczących regulacji FATCA w Polsce uczestniczył w pracach przygotowawczych nad wdrożeniem przepisów dla rynku funduszy inwestycyjnych.

Nasza firma świadczy kompleksową usługę w zakresie wdrożenia i utrzymania wytycznych wynikających z ustawy FATCA.

CRS

9 grudnia 2014 r. opublikowana została Dyrektywa 2014/107/UE, mająca na celu zapobieżenie  nieskoordynowanemu zawieraniu umów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Na podstawie Dyrektywy UE, polski prawodawca przygotował ustawę, która wprowadziła w życie przepisy od dnia 1 maja 2017 r.

Przepisy mają na celu zobowiązanie polskich instytucji finansowych do przekazywania informacji o rachunkach, których posiadaczami są podatnicy z krajów raportowanych, co z kolei ma zapobiegać unikaniu przez nich opodatkowania i utrudnić budowanie struktur podatkowych ułatwiających takie działanie.

Ustawa określa podstawowe obowiązki polskich instytucji finansowych, związane z identyfikowaniem rezydentów podatkowych innych państw, a także obowiązek sporządzania i przekazywania informacji w tym zakresie do administracji podatkowej państw raportowanych (za pośrednictwem polskich organów podatkowych).

ProService Finteco od samego początku kształtowania się zapisów dotyczących regulacji CRS w Polsce, uczestniczył w pracach przygotowawczych nad wdrożeniem przepisów dla rynku funduszy inwestycyjnych, biorąc aktywny udział w spotkaniach grup roboczych Związku Banków Polskich oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w celu kształtowania praktyki rynkowej w zakresie wdrożenia nowych przepisów.

Nasza firma oferuje świadczenie kompleksowej usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania wytycznych wynikających z przepisów CRS.

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.