Księgowość w sektorze inwestycji

Księgowość w sektorze inwestycji

ProService Finteco stale poszerza zakres świadczonych usług, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Na rzecz naszych partnerów biznesowych wykonujemy obecnie także czynności z zakresu księgowości w sektorze inwestycji. Dzięki dobranemu zespołowi doświadczonych specjalistów jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom kompetencji, a co za tym idzie, najwyższą jakość obsługi.

Księgowość i Wycena Funduszy FIO

Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. W ramach księgowości funduszy, nasza firma zajmuje się również wyliczaniem stosownych wskaźników w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

ProService Finteco prowadzi obsługę zróżnicowanych typów funduszy i – co za tym idzie – instrumentów finansowych, w które inwestują fundusze. Wynika to z najszerszej na polskim rynku oferty funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, w skład której wchodzą fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Zakres czynności, jaki wykonujemy w związku z ujęciem w księgach zdarzeń gospodarczych oraz wyceną aktywów netto funduszu, to:

 • Ustalenie struktury portfela inwestycyjnego oraz jego wartości,
 • Ustalenie obrotów oraz sald na pieniężnych rachunkach bankowych,
 • Ustalenie wartości należności i zobowiązań funduszu,
 • Ustalanie rezerwy na przewidywane koszty obciążające aktywa funduszu,
 • Ustalenie wartości kapitału powierzonego oraz liczby jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, będących w posiadaniu uczestników funduszu,
 • Ustalenie wartości aktywów funduszu,
 • Ustalenie wartości aktywów netto funduszu,
 • Ustalenie ceny jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego,
 • Uzgodnienie wyceny z depozytariuszem,
 • Upublicznianie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny zgodnie z listą mailingową, przekazaną przez Towarzystwo,
 • Inne uzgodnienia pomiędzy stronami.

Księgowość i Wycena Funduszy FIZ

Funkcjonujący w naszej firmie dedykowany zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy, oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. W ramach księgowości funduszy ProService Finteco zajmuje się również wyliczaniem stosownych wskaźników, w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

ProService Finteco prowadzi obsługę zróżnicowanych typów funduszy i – co za tym idzie – instrumentów finansowych, w które inwestują fundusze. Wynika to z najszerszej na polskim rynku oferty funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, w skład której wchodzą fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Księgowość i Wycena Funduszy OFE, DFE

Dzięki dedykowanemu zespołowi specjalistów, ProService Finteco oferuje profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy, oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. W ramach księgowości funduszy ProService Finteco zajmuje się również wyliczaniem stosownych wskaźników, w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

Prowadzimy obsługę zróżnicowanych typów funduszy i – co za tym idzie – instrumentów finansowych, w które inwestują fundusze. Wynika to z najszerszej na polskim rynku oferty funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, w skład której wchodzą fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Księgowość Korporacyjna

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki (pełna rachunkowość), wliczając w to:

 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • wysyłanie JPK,
 • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF, inne ,
 • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.

Dodatkowo oferujemy następujące usługi:

 • przygotowywanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont,
 • obsługa audytów zewnętrznych,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS.

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.