Rozwiązania IT dla sektora ubezpieczeń

Rozwiązania IT dla sektora ubezpieczeń

Nasza gromadzona przez wiele lat wiedza i doświadczenie dotyczące obsługi firm sektora ubezpieczeniowego pozwoliły nam opracować zestaw zaawansowanych narzędzi informatycznych, dedykowanych dla tej branży. Dzięki ich wykorzystaniu nasi Klienci zyskują istotne usprawnienie i przyspieszenie prowadzonych procesów biznesowych, a także gwarancję najwyższej jakości usług i pełnej zgodności z wymogami aktualnych przepisów.

System wyceny aktywów AVS

System AVS (ang. Asset Valuation System) z modułem eFR (ang. easy Financial Reporting) stanowi kompleksowe rozwiązanie do księgowości, wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych dla TFI, PTE, TU, Depozytariuszy oraz spółek Asset Management.

System rozwijany jest od kilkunastu lat i nagrodzony został przez Microsoft oraz Gazetę Bankową, a jego skuteczność została zweryfikowana przez rynek i potwierdzona wieloma referencjami liderów branży.

Dzięki obszernej parametryzacji, rozwiązanie obsługuje wszystkie dozwolone instrumenty finansowe, klasy aktywów i pasywów. Pozwala ono na użycie i swobodną parametryzację wielu planów kont oraz schematów księgowań; kontroluje limity ustawowe, statutowe oraz wewnętrzne.

Rozumiemy jak cenny jest czas naszych klientów, dlatego opracowaliśmy wydajne procedury migracji wspomagające proces wdrożenia, a system jest przyjazny i elastycznie dostosowuje się do wymagań danej organizacji.

AVS zapewnia pełną zgodność z przepisami prawa, wymogami KNF i zaleceniami audytorów. Nasze rozwiązanie obsługuje kilkaset funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz portfele na rzecz spółek Asset Management.

AVS zapewnia m.in.:

 • Skrócenie czasu obsługi i zmniejszenie pracochłonności procesu wyceny oraz publikacji wyników
 • Usprawnienie działania, zapewnienie spójności danych i zwiększenie wydajności zespołu wyceniającego
 • Kompleksową audytowalność danych w systemie w oparciu o zapisy księgowe i dokumenty źródłowe
 • Utrzymywanie rejestru ewidencji transakcji zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy MiFID
 • Badanie limitów inwestycyjnych na potrzeby nadzoru pod kątem ograniczeń wynikających z ustawy, rozporządzeń i statutów funduszy
 • Publikacje – automatyczne tworzenie i dostarczanie raportów wygenerowanych z systemu do odpowiednich grup odbiorców
 • Bogaty zestaw parametrów umożliwiający dostosowanie rozwiązania do indywidualnych wymagań organizacji
 • Pełną obsługę specyfiki polskiego rynku, wsparcie ze strony doświadczonych konsultantów, także stały rozwój systemu
 • Nowoczesną technologię, przyjazne środowisko pracy użytkowników i bezpieczeństwo rozwiązania.

FlexiBlocks

Oferowana platforma FlexiBlocks została zaprojektowana jako wielomodułowy system do obsługi produktów finansowych, w szczególności produktów ubezpieczeniowych charakteryzujących się najbardziej złożonym procesem obsługi umowy. Stworzony od podstaw zestaw modułów, opierając się na najlepszych wzorcach rynkowych, jest wciąż rozwijany i rozbudowywany o nowe elementy funkcjonalne. Dostępne aktualnie moduły pozwalają na realizację pełnego procesu obsługi produktu finansowego, w tym na:

 • przygotowanie oferty (obliczenia taryf),
 • porównanie ofert różnych partnerów,
 • przedstawienie szczegółów wybranej oferty,
 • przyjęcie wniosku,
 • zawarcie umowy (w tym wystawienie dokumentów),
 • obsługę posprzedażową (aneksowanie, obsługę spraw klienta w module CRM),
 • obsługę płatności (zlecenia PZ, obsługa Subkont MassCollect, pobieranie z kont klientów mBanku mechanizmem PZ).

Rozwiązanie może integrować się z systemami bankowymi i systemami partnerów, w tym firm leasingowych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Procesy biznesowe mogą być modelowane w oparciu o moduł WorkFlow.

Platforma spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów przetwarzających dane osobowe (określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) na najwyższym, trzecim poziomie. System został napisany w oparciu o trójwarstwową architekturę klient-serwer z wykorzystaniem technologii .NET.

Zastosowana architektura pozwala osiągnąć wysoki czas dostępności, odporność na awarie (każdy element systemu jest redundantny) oraz umożliwia skalowalność (powiększanie mocy obliczeniowej poprzez dokładanie kolejnych serwerów). System może działać zarówno na serwerach fizycznych, jak i wirtualnych. Modułowa budowa systemu w połączeniu z implementacją kodu opartą o model framework gwarantuje możliwość adaptacji systemu do szybko zmieniających się warunków rynkowych przy minimalnych nakładzie roboczym. Zastosowana infrastruktura pozwala na zwiększanie możliwości rozwiązania pod względem zarówno wolumenu operacji, jak i funkcjonalności – bez konieczności ponoszenia istotnych kosztów na dalsze inwestycje.

 

Rozwiązanie Aspartus – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://aspartus.pl/

e-insurance

Aplikacja e-insurance zapewnia kompleksową, w pełni skalowalną platformę webową do obsługi procesów biznesowych dotyczących grupowych ubezpieczeń na życie. Dzięki platformie e-insurance można realizować procesy dotyczące:

 • parametryzacji produktów,
 • definiowania sieci sprzedaży,
 • sprzedaży polis,
 • obsługi zawartych umów,
 • rozliczania i księgowania składek,
 • naliczenia i rozliczenia prowizji,
 • generowania i wysyłki korespondencji.

W ramach aplikacji zapewniamy pełne raportowanie do księgi głównej oraz inne wymagane raporty zarządcze czy operacyjne.

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania, jakim jest aplikacja e-insurance, daje użytkownikowi możliwość optymalizacji procesów biznesowych i redukcji kosztów obsługi umów.

 

Rozwiązanie Aspartus – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://aspartus.pl/

Broker UFG

Broker UFG to modułowy system wspierający procesy zasilania oraz zapytań do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, dostosowany do najnowszych wersji usług UFG, tj. Korekty 2.0 i ZPP 4.1, budowany także pod kątem przyszłościowego wykorzystania przy integracji systemów BDU oraz CEPiK. System Broker UFG może zostać zintegrowany z systemami produkcyjnymi towarzystw ubezpieczeń za pomocą bezpośredniego zasilania danymi lub poprzez zasilanie zewnętrzne, np. za pomocą plików xls, csv, xml.

W ramach usługi Broker UFG oferujemy kompleksową analizę obecnych procesów biznesowych oraz obsługujących je rozwiązań informatycznych zamawiającego. Przeprowadzamy gruntowny audyt procesów zasilania i zapytań kierowanych do UFG, w trakcie którego lokalizujemy wszystkie źródła problemów i wypracowujemy rekomendacje usprawnień procesowych i biznesowych. Oferujemy kompleksowe wdrożenie modułowego systemu oraz usługę wsparcia związaną z przygotowaniem danych do eksportu i interpretacją zbiorów danych wraz z pełną automatyzacją procesów komunikacji z UFG.

Dysponujemy dużym zespołem doświadczonych analityków i ekspertów dziedzinowych (w tym wieloletnich pracowników Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnych za zaprojektowanie i budowę wszystkich mechanizmów i usług UFG), oferujących pełne wsparcie analityczne w oczekiwanym przez naszych klientów zakresie.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu Broker UFG to m.in.:

 • Minimalizacja kosztów obsługi wszelkich procesów związanych z UFG
 • Poprawa jakości danych
 • Poprawa wartości wskaźników jakościowych
 • Pełna automatyzacja procesów wymiany danych z UFG
 • Jednoznaczna interpretacja danych pozyskiwanych z UFG
 • Wykorzystanie najnowszych wersji usług i procesów
 • Zapewnienie zgodności i spójności z planowanymi przez UFG nowymi systemami i procesami (takimi jak BDU, CEPiK 2.0)

 

Rozwiązanie Aspartus – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://aspartus.pl/

PRISM

Prism to kompleksowe rozwiązanie wspierające procesy dotyczące kształtowania oraz zarządzania systemami prowizyjnymi oraz motywacyjnymi, przeznaczonymi dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków, firm dystrybuujących produkty finansowe i innych podmiotów o rozbudowanych sieciach sprzedaży.

System Prism umożliwia:

 • modelowanie i wczytywanie struktur sprzedaży
 • modelowanie parametrów prowizyjnych
 • tworzenie wyjątków prowizyjnych
 • naliczanie i rozliczanie prowizji
 • modelowanie konkursów sprzedażowych
 • modelowanie i rozliczanie realizacji planów sprzedażowych
 • wystawianie faktur
 • generowanie zleceń płatności
 • generowanie raportów

 

Rozwiązanie Aspartus – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://aspartus.pl/

BOT MESSENGER

Hi!BOT to elastyczna aplikacja do tworzenia parametryzowanych chatbotów przy wykorzystaniu platformy Facebook Messenger, stanowiąca naturalny kanał komunikacji dla użytkowników smartfonów. Z punktu widzenia użytkownika, rozmowy obsługiwane przez aplikację sprawiają wrażenie jakby były prowadzone z żywym rozmówcą – innym użytkownikiem Messengera.

Hi!BOT potrafi:

 • zaproponować i przekonać użytkownika do konkretnej interakcji,
 • automatyzować procesy biznesowe,
 • usprawniać procesy komunikacji z klientem,
 • tworzyć automatyczne ankiety.

 

Rozwiązanie Aspartus – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://aspartus.pl/

Praktycznie zastosowanie sztucznej inteligencji

Platforma integracyjna systemów decyzyjnych z wykorzystaniem możliwości algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. System pozwala na scentralizowanie logiki decyzyjnej w organizacji. Przeniesienie logiki decyzyjnej do jednego miejsca, w którym można zarządzać procesami, umożliwia szybkie adaptowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Dzięki wzbogaceniu ścieżek o możliwości, jakie dają algorytmy sztucznej inteligencji oraz implementacji pętli zwrotnej uczenia można osiągnąć efekt samouczenia się systemu na nowych przypadkach i adaptacji do zmieniającego się otoczenia.

Zastosowania:

 • Automatyzacja i optymalizacja procesów
 • Cross Sell i Up Sell
 • Zarządzanie ryzykiem – przewidywanie decyzji klienta dotyczącej postępowania sądowego
 • Badanie wrażliwości – badanie wrażliwości cenowej klienta
 • Retencja klientów
 • Zwiększenie satysfakcji klientów
 • Segmentacja klientów
 • Wykrywanie anomalii – wykrywanie potencjalnych nadużyć
 • Rozpoznawanie OCR – rozpoznawanie danych z dokumentów na podstawie skanu

 

Rozwiązanie Aspartus – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://aspartus.pl/

Robotyzacja procesów

Oferowane rozwiązanie Robotic Process Automation zastępuje człowieka w realizacji codziennych procesów wykonywanych w systemach informatycznych. Robotyzacja procesów operacyjnych jest odpowiedzią na coraz bardziej postępujące przenoszenie działalności operacyjnej przedsiębiorstw do domeny cyfrowej.

Prowadzona od wielu lat optymalizacja i upraszczanie procesów nie są już dziś wystarczającymi elementami wpływającymi na konkurencyjność rynkową danej firmy – koniecznym okazuje się wspieranie pracowników w realizacji ich codziennych czynności w sposób zautomatyzowany, skalowalny i kontrolowany.

Robotyzacja procesów operacyjnych może być zrealizowana dla procesów, które:

 • są rutynowe, powtarzalne i mają dobrze zdefiniowany przebieg,
 • dają się opisać sekwencją zdarzeń realizowanych w systemach informatycznych,
 • wykorzystują w procesie dane istniejące w zdigitalizowanej formie.

Nasze innowacyjne rozwiązanie Robotic Process Automation pozwala na:

 • lepsze zarządzanie procesowe,
 • lepszą mitygację ryzyka operacyjnego (np. zarządzanie pikami w obsłudze procesów, brak błędów ludzkich, lepszą kontrolę i stabilność procesów),
 • Osiągnięcie oszczędności, dzięki zastosowaniu skalowanej platformy zdolnej wykonywać dowolną liczbę procesów w trybie 24/7.

 

Rozwiązanie makeitright – firmy z Grupy kapitałowej ProService Finteco
https://makeitright.pl/

CBK Centralna Baza Klienta

System Centralnej Bazy Klienta gromadzi informacje o wszystkich klientach/osobach, których dane są gromadzone i przetwarzane w danej organizacji z możliwością ich uzgadniania, deduplikacji oraz automatycznej retencji.

Funkcjonalność CBK:

 • przechowywanie danych
 • wyszukanie rekordów z różnych Zbiorów Danych odpowiadającym tej samej osobie
 • tworzenie tzw. złotego rekordu (wzorcowego) dla osoby.

Rekord wzorcowy pozwala na porównanie danych przechowywanych w poszczególnych systemach źródłowych i wskazanie różnic w danych tej samej osoby w różnych systemach informatycznych. Funkcjonalność ta daje możliwość wychwycenia niespójności i błędów w danych i wnioskowania ich poprawy. Pozwala na zestandaryzowane i zdeduplikowane dane o kliencie.

 • Preprocesowanie, w tym m.in.:
  • Usunięcie niechcianych znaków
  • Poprawienie danych przy wykorzystaniu słowników
  • Segmentację adresu na poszczególne pola (ulica, numer domu, lokalu, miasto itd.) jeśli baza źródłowa przechowuje dane w postaci zagregowanej oraz normalizacja adresu
  • Rozwijanie skrótów wyrazowych
  • Wypełnienie brakujących pól, jeśli dają się wywnioskować z innych pól
  • Standaryzacja i tokenizacja wybranych pól (np. uwspólnianie słowników)
  • Klasyfikacja (obliczenie podobieństwa rekordów)
  • Automatyczna konsolidacja lub ręczna decyzja – za pomocą parametryzacji można ustalić jaki poziom podobieństwa automatycznie powiąże rekordy
 • W systemie zaimplementowane są automatyczne mechanizmy deduplikacji danych działające
  • przy wsadowym zasileniu bazy
  • przy zasilaniu bazy przez usługi online

CasePro – obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów na platformie CasePro to rozwiązanie automatyzujące obsługę procesów biznesowych, takich jak np. zapotrzebowania zakupu, zamówienia, faktury kosztowe czy wnioski urlopowe.

CasePro jest platformą aplikacyjną, będącą przykładem nowoczesnego systemu łączącego funkcjonalność rozwiązań workflow klasy BPM (Business Process Management) oraz rozwiązań klasy ECM (Enterprise Content Management). Narzędzie to pozwala na proste dostosowanie procesu do bieżących potrzeb biznesowych, definiowanie nowych procesów przez ich właścicieli, bieżącą aktualizację bez przerywania eksploatacji systemu oraz monitorowanie przebiegu spraw. W końcowym etapie procesu, dokument trafia w postaci odpowiedniego dekretu do systemu ERP, z którym CasePro jest zintegrowane.

Zastosowania platformy CasePro:

OBIEG DOKUMENTÓW

 • faktury zakupu
 • zamówienia
 • wnioski
 • delegacje

OBIEG SPRAW

 • reklamacje
 • zgłoszenia serwisowe
 • zezwolenia
 • opiniowanie

Korzyści z zastosowania rozwiązania to:

 • Redukcja kosztów poprzez automatyzację pracy
 • Redukcja ryzyka dzięki ujednoliconym zasadom przetwarzania dokumentów spraw
 • Sprawny obieg informacji wewnątrz firmy
 • Pełna kontrola i monitorowanie wszystkich kroków procesu
 • Bezpieczeństwo rozwiązania dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
 • Wygodny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW
 • Integralność z zewnętrznymi systemami, wbudowane mechanizmy wymiany danych

RODO.pro

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakładające na instytucje nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

System RODO.pro ma na celu umożliwienie wypełniania obowiązków wynikających z regulacji, stanowi centralne Repozytorium RODO oraz wspomaga organizację w zarządzaniu i obsłudze procesów biznesowych związanych z RODO. System ma budowę modułową – możliwe jest wdrożenie tylko tych funkcjonalności, które są niezbędne w organizacji, w tym m.in:

 • dashborad z konfigurowanymi panelami informacyjnymi,
 • repozytorium RODO – zestaw rejestrów umożliwiających gromadzenie, wyszukiwanie, przeglądanie i udostępnianie informacji zgodnie z uprawnieniami, np.
  • Rejestr Czynności Przetwarzania
  • Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
  • Rejestr Incydentów / Naruszeń ochrony danych osobowych
  • Rejestr DPiA
  • Rejestr Privacy by design / Privacy by default
  • Rejestr Spraw
  • Rejestr Systemów Informatycznych
  • Rejestr Klauzul
 • zautomatyzowaną obsługę wniosków RODO dotyczących praw osób
 • pełną obsługę incydentów / naruszeń bezpieczeństwa
 • obsługę procesu wyznaczania ocen DPiA
 • obsługę procesów weryfikacji Privacy by design / Privacy by default
 • Centralny System Retencji danych osobowych obejmujący:
  • Centralną Bazę Osób
  • Centralny Rejestr Podstaw Przetwarzania / Centralny Rejestr Zgód
  • Repozytorium dokumentów

 

System RODO.pro znalazł zastosowanie w wielu firmach reprezentujących różne branże. Korzystają z niego m.in. instytucje finansowe, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, media (grupa 19 spółek), sieci sklepów (sprzedaż stacjonarna i on-line), itd. System jest przeznaczony zarówno dla małych organizacji, jak i dużych podmiotów, a nawet grup firm z wielu branż – dobrze sprawdzi się tam, gdzie występują duże zasoby danych osobowych.

AML

Obowiązek raportowania do GIIF wymaga od objętych nim instytucji wielu dodatkowych czynności kontrolnych. W związku z tym ProService Finteco, na podstawie analizy rynku oraz potrzeb zgłaszanych przez Klientów, zbudował nowoczesne i wydajne narzędzie ułatwiające analizę AML/KYC.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji zapewniają codzienną analizę bieżącą, prowadzenie rejestru GIIF oraz monitorowanie ryzyka klientów, w tym śledzenie czarnych list i listy PEP. Wyróżnikiem aplikacji jest parametryzowalny moduł do analizy według logiki rozmytej (fuzzy logic).

Aplikacja umożliwia zaczytywanie komercyjnych czarnych list oraz tworzenie własnych, dowolne budowanie schematów do analizy bieżącej oraz wywołanie alertów w przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia. Nowością jest tzw. „poczekalnia”, ułatwiająca proces analizy podejrzanych transakcji i kierowanie do rejestru GIIF wyłącznie transakcji zweryfikowanych przez użytkownika.

Wideoweryfikacja

ProService Finteco oferuje rozwiązania umożliwiające pełną automatyzację procesu weryfikacji tożsamości klienta on-line w aplikacjach www oraz w aplikacjach mobilnych. W ramach procesu wideoweryfikacji realizowane są m.in. kroki:

 • weryfikacja dokumentu tożsamości,
 • porównanie wizerunku osoby oraz zdjęcia na dokumencie,
 • przeszukanie w zasobach systemu zdjęć osób, w celu weryfikacji, czy dane zdjęcie nie występuje na innym dokumencie tożsamości,
 • potwierdzenie żywotności osoby – weryfikacja, czy zaprezentowano twarz osoby, a nie jej zdjęcie.

Zakres funkcjonalny procesu weryfikacji jest w pełni parametryzowany zgodnie z potrzebami instytucji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym folderem o wideoweryfikacji. 

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.